Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség, mint Fenntartó pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium (6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.) igazgatói feladatainak betöltésére.

  Pályázati feltételek:

–                 református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság

–                 egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség

–                 legalább 10 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

–                 pedagógus közoktatási vezető szakvizsga

–                 magyar állampolgárság

–                 erkölcsös életvitel, rendezett magánélet

–                 vezetésre való alkalmasság

–                 büntetlen előélet

Előnyben részesülhet:

–                 legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett vezetői gyakorlat

–                 a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat

–                 legalább egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete (angol, német, francia, stb.)

Pályázathoz csatolni kell:

–                 lelkészi ajánlás

–                 szakmai önéletrajzot

–                 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

–                 a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatát

–                 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

–                 hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

–                 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Az ellátandó munkakör Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium igazgatói feladatainak ellátása munkaviszony keretében.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos gazdálkodásért.

Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A Fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés törvényességének megtartásáról.

Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát.

Köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intézmény a Magyarországi Református Egyház törvényeinek megfelelően és erkölcsi értékének szellemében és Magyarország törvényei szerint működjön.

Bérezés: 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján

Álláshely betölthető: 2016. augusztus 16.-tól

A megbízás időtartama: 5 év (2016. augusztus 16. – 2021. augusztus 15.)

Pályázat benyújtási határideje: 2016. május 31.

Pályázat elbírálási határideje: 2016. június 30-ig

Pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.