A jelentkezők előzetes felvételi jegyzéke tanulmányi területenként tartalmazza a diákok rangsorban elfoglalt helyét és összesített eredményét. A jelentkezők a 11 jegyű oktatási azonosítójukkal, vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével szerepelnek.

Akik több tagozatot is megjelöltek iskolánkban, ők minden általuk megjelölt tagozat jegyzékében szerepelnek. Ezek a tanulók szürkével kiemelésre kerültek. A jelentkezők között olyanok is lehetnek, akik más iskolát jelöltek meg első helyen.
Március 16-17-én a diákoknak az általános iskolájukban lehetőségük van az általuk előzetesen megadott sorrenden módosítani, de csak a jelentkezési lapjukon megjelölt képzések sorrendje változtatható. Iskolán belül új képzés felvételére az igazgatóval történt egyeztetés után van lehetőség. Az Oktatási Hivatal Felvételi Központja (Gy ő r) az ideiglenes jegyzék alapján összesíti, és megküldi az így kialakuló eredményeket az iskoláknak. Ezen már minden felvételiző csak egy iskola egy tagozatán szerepel majd. Így a felvételi jegyzékről törlődik az, aki nem a Bethlen Gábor Református Gimnáziumot jelölte meg első helyen, vagy iskolánkban más tagozatot előbbre rangsorolt. Célszer ű , hogy a jelentkez ő di á kok a sorrend megv á ltoztat á s á ra fenntartott id ő pontban azt a k é pz é st jel ö lj é k meg els ő nek, amelyiken a legeredm é nyesebben szerepeltek. A fenti okokból egyel ő re m é g nem ismert, hogy az egyes jelentkez ő k hányadik helyre lépnek majd el ő re a végleges listán. Akár jelent ő s el ő rel é p é sre is sor ker ü lhet. A végleges jegyzékek kialakulása után az iskola április 26-ig értesíti a jelentkez ő ket a felv é teli elj á r á s v é geredm é ny é r ő l.