Iskolánk 2023. március 31-én és április 1-jén immár huszonhatodik alkalommal rendezte meg a református középiskolák fizikaversenyét a 8-12. osztályos diákok számára. Ezúttal 11 iskola 64 diákja vett részt a megmérettetésen, ahol az egyes évfolyamok külön versenyeztek.

Bethlenes diákjaink szépen szerepeltek:

  • Bélteki Teó (9. C) 2. hely
  • Ollé Sarolta (9. A) 3. hely
  • Bodré Zalán (12. A) 3. hely
  • Bodzsár Minna (8. A) 4. hely
  • Kis Márton (10. B) 4. hely
  • Tóth Máté (12. C) 5. hely
  • Mórocz László (11. A) 6. hely

A feladatsorok és javítókulcsok összeállítását az elmúlt évhez hasonlóan Győri István tanár úr, az SzTE Gyakorló Gimnáziumának Rátz Tanár Úr Életműdíjas, nyugdíjas fizikatanára (iskolánk 51 éve érettségizett öregdiákja) állította össze magas szakmai és módszertani színvonalon.

A versenyhez a hagyományoknak megfelelően színvonalas és szemléletformáló előadások kap-csolódtak. Péntek délután Dr. Szalai Tamás csillagász, adjunktus – SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kí-sérleti Fizikai Tanszék és ELKH-SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport: „A csillagok gyermekei vagyunk? (Avagy honnan származnak a kémiai elemek és a csillagközi porszemcsék?)” témában saját, nemzetközileg is kiemelkedő, a James Webb űrtávcsőhöz is kapcsolódó eredményeiről is be-számolt. Vacsora után Kovács Eszter és Berecz János tartott kísérleti bemutatót a 300 éves gimná-zium akár 170 éves kísérleti eszközeivel. Pénteken este és szombaton délelőtt kötetlen, ám intenzív szakmai eszmecserét folytattak a kísérőtanárok a (fizika)oktatás jelenlegi helyzetéről. Horváth Nor-bert és Berecz János felhívták a figyelmet a Református Tehetséggondozó Alapítvány Talentum Prog-ramja adta egyedülálló lehetőségekre. Szombaton koradélután Prof. Dr. Szabó Gábor Széchenyi-díjas fizikus, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány Kuratóriumának el-nöke, az ELI-ALPS ügyvezetője ismertette meg a hallgatóságot a lézerközpont nyújtotta lehetőségek-kel.

A dolgozatok kijavítását a kísérőtanárok végezték rohammunkában, mégis nagy odafigyeléssel, Győri tanár úr jelenléte, szakmai támogatása mellett. Az eredményhirdetésre szombaton délután került sor. Az értékes könyvjutalmakat a Magyar Nukleáris Társasság, valamint a hagyományoknak megfelelően a Mozaik és a Maxim Kiadók ajánlották fel, s Szabó professzor úr kezéből vehették át a diákok az oklevelekkel, emléklapokkal együtt. A Tatai és a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai 2-2 első helyet szereztek, míg az ötödik 1. díj Kiskunhalasra került.